Odovzdávanie ocenení INŽINIERSKA CENA 2018

Zasadnutie odbornej poroty IC 2018

Práce prihlásené do súťaže

Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta Sekcia
1. Administratívna budova – Využitie aktívneho betónového jadra na vykurovanie a chladenie Ing. Silvester Takáč Ing. František Vranay, PhD. SvF TU Košice PS
2. Obnova historickej budovy Ing. Lucia Pazerová Ing. Marek Zozulák, PhD. SvF TU Košice PS
3. Budova na bývanie Ing. Gabriel Osifčin Ing. Stanislav Tóth, PhD. SvF TU Košice PS
4. Polyfunkčný komplex so zelenou fasádou Ing. Erika Šimoníková Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. SvF ŽU Žilina PS
5. Možnosti využitia penobetónu FC 500 v konštrukčných vrstvách vozoviek a spevneniach dopravných plôch Ing. Ján Miho prof. Dr. Ing. Martin Decký SvF ŽU Žilina IS
6. Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na Dubni Ing. Adam Malák Ing. Jozef Gocál, PhD. SvF ŽU Žilina PS
7. Most na diaľnici D1 nad Klčovským potokom Ing. Marek Kováč doc. Ing. Martin Moravčík, PhD. SvF ŽU Žilina IS
8. Rímskokatolícky kostol. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia. Ing. Jozef Vajdiar Ing. Andrej Bartók, PhD. SvF STU v Bratislave IS
9. Vyhliadková veža Skalka Ing. Tomáš Novák doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. SvF STU v Bratislave IS
10. Posúdenie prúdenia vo vtokovom objekte MVE Stará Ľubovňa Ing. Lucia Bytčanková Ján Rumann SvF STU v Bratislave IS
11. Návrh vodovodu a kanalizácie bytového domu s polyfunkciou v BIM Ing. Lukáš Ferko doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. SvF STU v Bratislave PS
12. Administratívnabudova s ubytovaním Bc. Lenka Novysedláková doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD. SvF STU v Bratislave PS
13. Technické múzeum Ing. Leo Uhrina Ing. arch. Katarina Minarovičová, PhD. SvF STU v Bratislave PS

Vyhlásenie súťaže

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny

Slovenská komora stavebných inžinierov

a zriaďovatelia

Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

vyhlasujú

8. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2017/2018.

Predmetom Inžinierskej ceny (v texte ďalej „Cena“) je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

Organizátorom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „organizátor“) v súčinnosti s SKSI.

Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominujú zriaďovatelia. Práce do súťaže nominujú dotknuté fakulty na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách.


Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou

1.  Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
2. Tvorivý prístup k riešenému problému.
3. Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia dotknutých fakúlt nominujú najlepšie práce do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe nominácií vyberie najviac 3 práce do celoštátneho kola v každej sekcii:
– Pozemné stavby – budovy,
– Inžinierske stavby.   


Ocenenia

Odborná porota vyberie z diplomových nominovaných fakultami do celoštátneho kola jednu diplomovú prácu, ktorá podľa jej posúdenia najlepšie spĺňa kritériá hodnotenia a ktorá zároveň získa

Inžiniersku cenu 2018.

Autor víťaznej práce sa zároveň stáva laureátom Inžinierskej ceny 2018.

Porota súbežne vyberie ďalšie 3 diplomové práce (bez udania poradia), ktoré získajú Čestné uznanie.
Slávnostné oficiálne vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení s vernisážou výstavy všetkých diplomových prác za účasti ich autorov, vedúcich diplomových prác, známych osobností a ďalších hostí sa uskutoční do 28. februára 2019 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Prihláška>>>

Propagácia>>>

Informácie
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Tel: 0903/246 628, E-mail: mail@abfslovakia.sk