Dňa 24. januára 2017 sa na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 6. ročníka Inžinierskej ceny  2016 za najlepšiu diplomovú prácu roku 2016. Odovzdávania cien sa zúčastnia zástupcovia spoluzriaďovateľov a ďalší významní hostia členovia odbornej poroty a akademickej obce.

Po odovzdaní ocenení sa uskutčnila prezentácia diplomových prác študentami a vernisáž výstavy. Diplomové práce (postre) sú zverejnené a vystavené  do 30.januára 2017 vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave (2.posch., blok B).

Inžiniersku cenu 2016 za najlepšiu diplomovú prácu získala práca:

Športová hala v Šamoríne – zastrešenie

Autor: Ing. Marek Bednár

Vedúci DP:  Ing. J. Gocál, PhD.
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Finančná odmena 800,- €

Cena bola udelená za:
–     originálny návrh nosnej drevenej konštrukcie,
–     rozsah diplomovej práce,
–     podrobnosť grafických výstupov,
–     komplexné zvládnutie statických výpočtov,
–     aktuálnosť problematiky pre prax.

Čestné uznania (bez udania poradia) získali práce:

Obnova historickej budovy

Autor:  Ing. Branislav Sulír

Vedúci DP: doc. Ing. M. Vertaľ, PhD.
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

Finančná odmena 400,- €

Čestné uznanie udelené za:
–    historizujúci návrh projektu,
–    zvládnutie architektonicko-konštrukčných detailov,
–    kompozičné dotvorenie z pohľadu historizujúcich detailov. 

Futbalový štadión v Banskej Bystrici

Autor DP: Ing. Ľuboš Kelčík

Vedúci DP: Ing. M. Slivanský, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Finančná odmena 400,- €

Čestné uznanie udelené za:
–    skĺbenie jednoduchosti a účelnosti konštrukčných prvkov,
–    rozsah variantného statického posúdenia,
–    architektonický návrh priestorovej konštrukcie.

Digitálne optomagnetické senzory a ich využitie v oblasti digitálnych ochrán

Autor DP: Ing. Erik Longauer

Vedúci DP: prof. Ing. F. Janíček, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Finančná odmena 400,- €

Čestné uznanie udelené za:
–    spracovanie zásadného nového princípu merania v prenosových sústavách
–    vízia využitia v praxi. 

Porota

Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominovali zriaďovatelia Ceny.  V zmysle štatútu Ceny členov odbornej poroty menoval v zastúpení hlavného zriaďovateľa predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. Zasadnutie odbornej poroty sa uskutočnilo dňa 16. decembra 2016 v sídle Združenia – ABF Slovakia.

Porota pracovala v zložení:

  • Ing. Ján Tomko, PhD., p r e d s e d a,
  • Ing. Vladimír Hanzel, člen,
  • Ing. Milan Plevák, PhD., člen,
  • Ing. Mgr. art. Peter Živner, člen,
  • Ing. Ladislav Lehocký, člen.

Porota posudzovala a hodnotila vysokými školami prihlásené diplomové práce obhájené v akademickom roku 2015/2016. Organizátor Ceny vopred sprístupnil členom poroty na webovom portáli ABF Slovakia k dispozícii – zoznam diplomových prác, autorov a vedúcich diplomových prác, abstrakty, diplomové práce a postre v elektronickej forme. Na zasadaní poroty a záverečnom hodnotení diplomových prác mali členovia poroty k dispozícii úplné diplomové práce, zdôvodnenie prihlásenia do Ceny vypracované nezávislými fakultnými komisiami, stručnú anotáciu diplomových prác. U predložených prác hodnotila porota najmä splnenie nasledujúcich kritérií:

– originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
– tvorivý prístup k riešenému problému,
– komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Inžinierska cena 2016 – prihlásené práce

Inžinierska cena  2016
P.č. Názov DP Autor Vedúci práce Sekcia Fakulta
1. Liečebný dom Ing. Miroslav Michl prof.Ing. Boris Bielek, PhD. PS SvF STU Bratislava
2. Dom seniorov Ing. Tomáš Repka Ing. Erik Jakeš, PhD. PS SvF STU Bratislava
3. Novostavba objektu vinárne s ubytovaním a reštauráciou, „Winery Svätý Jur“ Ing. Šimon Vacek Ing. Martin Jamnický, PhD. PS SvF STU Bratislava
4. Futbalový štadión v Banskej Bystrici Ing. Ľuboš Kelčík Ing. Miloš Slivanský, PhD. IS SvF STU Bratislava
5. Betónový most na D4 cez rieku Dunaj Ing. Katarína Jakúbeková prof.Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. IS SvF STU Bratislava
6. Alternatívny návrh zakladania mosta č. 200 cez Dunaj na D4 Ing. RNDr. Iveta Smetanová, PhD. prof.Ing. Peter Turček, PhD. IS SvF STU Bratislava
7. Digitálne optomagnetické senzory a ich využitie v oblasti digitálnych ochrán Ing. Erik Longauer prof.Ing. František Janíček, PhD. IS FEI STU Bratislava
8. Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV Ing. Jakub Januška prof.Ing. František Janíček, PhD. IS FEI STU Bratislava
9. Športová hala v Šamoríne – zastrešenie Ing. Marek Bednár Ing. Jozef Gocál, PhD. PS SvF ŽU Žilina
10. Rekonštrukcia mosta na miestnej komunikácii cez rieku Kysuca Ing. Peter Litvik Ing. Jozef Gocál, PhD. IS SvF ŽU Žilina
11. Mikrosimulácia dopravy vybranej časti cestnej sieti mesta Žilina Ing. Eva Pitlová doc.Ing. Andrea Kociánová, PhD. IS SvF ŽU Žilina
12. Obnova historickej budovy Ing. Branislav Sulír doc.Ing. Marián Vertaľ, PhD. PS SvF TU Košice
13. Športovo-relaxačné centrum Ing. Marek Haniš Ing. Tomáš Renčko, PhD. PS SvF TU Košice
14. Budovy pre administratívu, správu a na riadenie – mrakodrap Ing. Lukáš Sasák doc.Ing. Miloslav Bagoňa, PhD. PS SvF TU Košice
15. Rámová konštrukcia budovy založená na kombinácii lepeného lamelového dreva a ocele Ing. Katarína Onderková Ing. Peter Platko, PhD. IS SvF TU Košice

Vyhlásenie súťaže

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny

Slovenská komora stavebných inžinierov

a zriaďovatelia

Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

vyhlasujú

6. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2015/2016

Predmetom Inžinierskej ceny (v texte ďalej „Cena“) je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

Organizátorom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „organizátor“) v súčinnosti s SKSI.

Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominujú zriaďovatelia. Práce do súťaže nominujú dotknuté fakulty na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách.


Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou

1.  Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
2. Tvorivý prístup k riešenému problému.
3. Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia dotknutých fakúlt nominujú najlepšie práce do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe nominácií vyberie najviac 3 práce do celoštátneho kola v každej sekcii:
– Pozemné stavby – budovy,
– Inžinierske stavby.   


Ocenenia

Odborná porota vyberie z diplomových nominovaných fakultami do celoštátneho kola jednu diplomovú prácu, ktorá podľa jej posúdenia najlepšie spĺňa kritériá hodnotenia a ktorá zároveň získa

Inžiniersku cenu 2015/2016.

Autor víťaznej práce sa zároveň stáva laureátom Inžinierskej ceny 2015/2016.

Porota súbežne vyberie ďalšie 3 diplomové práce (bez udania poradia), ktoré získajú Čestné uznanie.
Slávnostné oficiálne vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení s vernisážou výstavy všetkých diplomových prác za účasti ich autorov, vedúcich diplomových prác, známych osobností a ďalších hostí sa uskutoční do 29. februára 2017 na Stavebnej fakuklte STU v Bratislave.

Prihláška>>>

Propagácia>>>

Informácie
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Tel: 0903/246 628, E-mail: mail@abfslovakia.sk