Poznáme víťazov

Dňa 12. novembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie 5-člennej odbornej poroty v sídle Združenia – ABF Slovakia. Porota posudzovala a hodnotila vysokými školami prihlásené diplomové práce obhájené v akademickom roku 2014/2015.

Porota hodnotila u predložených diplomových prác splnenie kritérií:
– originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
– tvorivý prístup k riešenému problému,
– komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Inžinierska cena 2014/2015 za najlepšiu diplomovú prácu

Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení

Autor: Ing. Jozef Bendík
Vedúci DP: Ing. Marek Pípa, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Finančná odmena. 800,- €
Inžinierska cena 2014/2015 udelená za: – vysoko erudované zvládnutie problematiky vedení VVNA ZVK, – zhodnotenie vplyvu limitov expozície vedení na obyvateľov, – odborné zdôvodnenie výsledkov, – realizáciu výpočtov potvrdzujúcich výsledky práce, – kvalitné grafické výstupy. Porota hodnotí diplomovú prácu ako aktuálnu s významom presahujúcim hranice Slovenska.

Čestné uznania (bez udania poradia)

Riadiaci velín priemyselného podniku. Návrh konštrukcie na účinky výbuchu.

Autor: Ing. Lýdia Matiašková
Vedúci DP: Ing. Andrej Bartók, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Finančná odmena. 400,- €
Čestné uznanie udelené za: – zvládnutie výpočtu konštrukcie na účinky potencionálneho výbuchu, – komplexný návrh velína priemyselného podniku, – originálne a komplexné zvládnutie statických výpočtov a dimenzovania konštrukcií.

Statická a dynamická analýza ruského kolesa

Autor DP: Ing. Ján Benko
Vedúci DP: doc. Ing. Michal Tomko, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta

Finančná odmena. 400,- €
Čestné uznanie udelené za: – originálny návrh atypickej oceľovej konštrukcie, – brilantné zvládnutie problematiky, – spôsob realizácie výpočtu s prehľadnými grafickými výstupmi, ktoré efektne dotvára závery diplomovej práce.

Polyfunkčný bytový dom

Autor DP: Ing. Tomáš Venhač
Vedúci DP: Ing. Anna Vašková, PhD.
Vysoká škola: TU Košice, Stavebná fakulta

Finančná odmena. 400,- €
Čestné uznanie udelené za: – tvorivý prístup, – veľmi podrobný popis vývoja v oblasti drevených nosných konštrukcií, – originalitu riešenia, – aplikované návrhy podložené výpočtami a s prehľadným grafickým zobrazením.

Diplomové práce (postre) boli zverejnené a vystavené od 17. februára 2016 do 5. marca 2016 vo výstavných priestoroch (2. np, bloku B) Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vernisáž výstavy sa konala 17. februára 2016 o 15:30 po slávnostnom odovzdaní ocenení.

Porota

Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominovali zriaďovatelia Ceny.  V zmysle štatútu Ceny členov odbornej poroty menoval v zastúpení hlavného zriaďovateľa predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Porota pracovala v zložení:

  • Ing. Juraj Nagy, PhD., p r e d s e d a,
  • Ing. Karol Dobosz, člen,
  • Ing. Vladimír Hanzel, člen,
  • Ing. Andrej Marcík, člen,
  • Ing. Ladislav Lehocký, člen.

Organizátor Ceny vopred sprístupnil členom poroty na webovom portáli ABF Slovakia k dispozícii – zoznam diplomových prác, autorov a vedúcich diplomových prác, abstrakty, diplomové práce a postre v elektronickej forme. Na zasadaní poroty a záverečnom hodnotení diplomových prác mali členovia poroty k dispozícii úplné diplomové práce, zdôvodnenie prihlásenia do Ceny vypracované nezávislými fakultnými komisiami, stručnú anotáciu diplomových prác.

Inžinierska cena 2015 – prihlásené práce

Na dotknutých fakultách sa v letných mesiacoch roka 2015 uskutočnil výber najlepších diplomových prác. Na základe výberu fakultných komisií, fakulty nominovali do súťaže nasledujúce práce:

P.č. Názov DP Autor Sekcia Fakulta
1. Obytný komplex ASTANA, Kazachstan. Jakub Stano PS SvF STU Bratislava
2.  Materská škôlka so zvýšeným nárokom na energetickú úspornosť. Paulína Kršiaková PS SvF STU Bratislava
3. Administratívna budova. Ľuboš Staňo PS SvF STU Bratislava
4. Riadiaci velín priemyselného podniku. Návrh konštrukcie na účinky výbuchu. Lýdia Matiašková IS SvF STU Bratislava
5. Návrh primárneho ostenia v tuneli Čebrať. Blažena Jančová IS SvF STU Bratislava
6. Hydraulické a stabilitné aspekty plavebného stupňa Selice na Váhu. Anna Pavlíková IS SvF STU Bratislava
7. Elektrické parametre vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN a ich vplyv na potrebu transpozície vedenia. Matej Cenký IS FEI STU Bratislava
8. Elektromagnetické polia vonkajších elektrických  vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení. Jozef Bendík IS FEI  STU Bratislava
9. Tenisové centrum v Trnave. Zuzana Račkovičová PS ŽU SvF Žilina
10. Železničný most cez Váh  nžkm 246,656. Lukáš Bugaj IS ŽU SvF Žilina
11. Posúdenie ekonomickej efektívnosti projektu: Hromadné garáže a Fitnex centrum v Prešove. Ján Koša IS ŽU SvF Žilina
12. Nosná oceľová konštrukcia priemyselnej haly. Lukáš Jašňák IS TU SvF Košice
13. Statická a dynamická analýza konštrukcie múzea. Róbert Sokol IS TU SvF Košice
14. Statická a dynamická analýza ruského kolesa. Ján Benko IS TU SvF Košice
15. Budova pre výkon trestu. Martin Szénay PS TU SvF Košice
16. Bytový dom. Martin Vasiľ PS TU SvF Košice
17. Polyfunkčný bytový dom. Tomáš Venhač PS TU SvF Košice

Inžinierska cena 2015 – vyhlásenie

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny

Slovenská komora stavebných inžinierov

a zriaďovatelia

Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

vyhlasujú

5. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2014/2015

Predmetom Inžinierskej ceny (v texte ďalej „Cena“) je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

Organizátorom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „organizátor“) v súčinnosti s SKSI.

Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominujú zriaďovatelia. Práce do súťaže nominujú dotknuté fakulty na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách.


Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou

1.  Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
2. Tvorivý prístup k riešenému problému.
3. Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia dotknutých fakúlt nominujú najlepšie práce do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe nominácií vyberie najviac 3 práce do celoštátneho kola v každej sekcii:
– Pozemné stavby – budovy,
– Inžinierske stavby.   


Ocenenia

Odborná porota vyberie z diplomových nominovaných fakultami do celoštátneho kola jednu diplomovú prácu, ktorá podľa jej posúdenia najlepšie spĺňa kritériá hodnotenia a ktorá zároveň získa

Inžiniersku cenu 2014/2015.

Autor víťaznej práce sa zároveň stáva laureátom Inžinierskej ceny 2014/2015.

Porota súbežne vyberie ďalšie 3 diplomové práce (bez udania poradia), ktoré získajú Čestné uznanie.
Slávnostné oficiálne vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení s vernisážou výstavy všetkých diplomových prác za účasti ich autorov, vedúcich diplomových prác, známych osobností a ďalších hostí sa uskutoční do 29. februára 2016 v bratislavskom sídle Úradu SKSI.


Informácie
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Tel: 0903/246 628, E-mail: mail@abfslovakia.sk