Slávnostné odovzdávanie Ceny ABF Slovakia BAKALÁR 2018

Práce prihlásené do súťaže

Do celoštátneho kola Ceny v aktuálnom 13. ročníku prihlásilo práce svojich absolventov 5 fakúlt z 3 vysokých škôl:

 • TU v Košiciach Fakulta umení  – 3 práce,
 • TU v Košiciach, Stavebná fakulta  – 6 prác,
 • ŽU v Žiline, Stavebná fakulta – 3 práce,
 • STU v Bratislave, Fakulta architektúry – 10 prác,
 • STU v Bratislave, Stavebná fakulta – 7 prác.

V jednotlivých sekciách bolo celkom prihlásených 29 záverečných prác:

  • sekcia I – Architektúra a urbanizmus – štyri fakulty – 10 prác,
  • sekcia II – Pozemné stavby – štyri fakulty – 11 prác,
  • sekcia III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – tri fakulty – 5 prác,
  • sekcia IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo – tri fakulty – 3 práce.
Sekcia I. Architektúra a urbanizmus      
  Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Budova na vzdelávanie – Materská škola Bc. Michal Gorás Ing. Štefan Kriška SvF TUKE
2. Moravská galéria – Brno Bc. Martina Kalivodová Ing. et Ing. arch. Mgr. Art. Jozef Kuráň, PhD. SvF STU
3. Viacgeneračné bývanie v regióne Orava Bc. Klára Miková Ing. Filip Bránický SvF STU
4. Vyhliadková veža v Piešťanoch Bc. Marek Čížik Ing. arch. Ing. Roman Ruhig SvF STU
5. Archeologické múzeum v prírode, Havránok Bc. Renáta Bacúrová Akad. Arch. Karol Gregor FU TUKE
6. Reedukačné centrum, Košice – Kavečany Bc. Dominika Jenčová Ing. arch. Štefan Zahatňanský FU TUKE
7. Sociálne bývanie – Marseille Bc. Frederika Konrádyová doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. FU TUKE
8. Tržnica, Dúbravka, Bratislava Bc. Jana Novotná Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. FA STU
9. Tržnica, Dúbravka, Bratislava Bc. Andrea Bušová Ing. arch. Andrej Alexy FA STU
10. Polyfunkčný bytový dom, Dúbravka, Bratislava Bc. Ľuboš Dobóczi Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. FA STU
Sekcia II. Pozemné stavby      
  Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Budova pre zdravotníctvo – Zdravotné stredisko Bc. Ján Domanický Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD. SvF TUKE
2. Bytový dom Bc. Viktória Fialíková doc. Ing. Anna Sedláková, PhD. SvF TUKE
3. Polyfunkčný bytový dom Bc. Jaroslav Kravec Ing. Veronika Merjavá SvF TUKE
4. Bytový dom Bc. Nikola Mikolášová doc. Ing. Ján Rybárik, CSc. SvF ŽU
5. Bytový dom Bc. Maroš Hrnko Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. SvF ŽU
6. Bytový dom Zuzana Nociarová Doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD. SvF STU
7. Bytový dom Adrián Ondák Ing. Dušan Dlhý, PhD. SvF STU
8. Bytový dom Pavol Časnocha Ing. Boris Vavrovič, PhD. SvF STU
9. Polyfunkčný bytový dom, Dúbravka, Bratislava Bc. Lucia Kalivodová doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD. FA STU
10. Tržnica, Dúbravka, Bratislava Bc. Eduard Krištof Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. FA STU
11. Tržnica, Dúbravka, Bratislava Bc. Michal Púpava doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. FA STU
Sekcia III. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby      
  Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Nosná konštrukcia prevádzkovej budovy autobusovej dopravy Bc. Matej Petrovič Ing. Štefan Kušnír, PhD. SvF TUKE
2. Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Žiline Bc. Mário Šranko doc. Ing. Peter Koteš, PhD. SvF ŽU
3. Bardejovské kúpele – verejný priestor centra Bc. Teo Hojda Ing. arch. Eva Putrová, CSc. FA STU
4. Záhorská Bystrica – ulica ČS Tankistov Bc. Miroslava Kamenská Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. FA STU
5. Bardejovské kúpele – verejný priestor kúpeľného stredu Bc. Branislav Stojkov Ing. arch. Katarína Smatanová, MA, PhD. FA STU
Sekcia IV. Vodné stavby a vodné hospodárstvo      
  Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Stav pripravenosti samospráv na riešenie ochrany pred povodňami Mária Šugareková Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD. SvF TUKE
2. Návrh protipovodňových opatrení na toku Šibská voda (Bardejov) Peter Leško prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. SvF STU
3. Bardejovské kúpele – verejný priestor kúpeľného stredu Bc. Romana Hajduková Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. FA STU

Vyhlásenie súťaže

V Y H L Á S E N I E

13. ROČNÍKA CENY ABF SLOVAKIA

B A K A L Á R 2018

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 13. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2018 (Cena). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Štatút súťaže >>>

Zriaďovateľ Ceny:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).

Spoluzriaďovatelia Ceny:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – hlavný sponzor ceny,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenský zväz stavebných inžinierov.

Súťaž sa organizuje v sekciách:

  1. sekcia –  Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba.
  2. sekcia – Pozemné stavby.
  3. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
  4. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy sa uskutoční na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších známych odborných periodikách a na ďalších portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do 31. januára 2019 v sídle organizátora Ceny – Stavebnej fakulty STU v Bratislave.


Prihláška >>>

Podklady >>>