Vyhlásenie výsledkov súťaže

Dňa 18. januára 2018 sa na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 12. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2017 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2017.

Odovzdávanie cien prebehlo za osobnej účasti prezidenta  Združenia, prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., dekanky Fakulty architektúry STU v Bratislave, doc. Ing. arch. Ľubici Vitkovej, PhD., dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave, prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., dekana Stavebnej fakulty TU v Košiciach, prof. Ing. Vincenta Kvočáka, PhD., prodekana Stavebnej fakulty ŽU v Žiline, doc. Ing. Petra Koteša, PhD.,  prezidenta Zväzu stavebných inžinierov, Ing. Juraja Nagya, PhD., poradcu predstavenstva PSS, a. s., Ing. Miloša Blanárika,  predsedu SAS, Ing. arch. Juraja Hermanna, predsedov odbornej poroty, ďalších významných hostí a zástupcov akademickej obce. Súťaž BAKALÁR 2017 podporili spoločnosti – J&T Real Estate, a. s., PSS, a. s. a Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia záverečných prác študentami a vernisáž výstavy. Záverečné bakalárske práce (postre) sú zverejnené a vystavené  do 30.januára 2018 vo výstavných priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Práce ocenené porotou

Sekcia I:  Architektúra a urbanizmus

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2017 – 1. miesto

Názov práce:              Senior Art Centrum

Autor:                          Dóra    Máthé

Vedúci práce:             Ing. arch. Andrej Alexy

Vysoká škola:             STU v Bratislave, Fakulta architektúry

Porota vysoko hodnotí návrh vo všetkých kritériách, najmä:

– previazanosť architektonického a urbanistického konceptu s  optimálnym začlenením funkčného a hmotového návrhu do prostredia

– komplexnosť a kultivovanosť prezentácie návrhu

–  interakcia vnútorného a vonkajšieho prostredia vytvára potenciál pre začlenenie seniorov do každodenného života mesta

 

2. miesto

Názov práce:              Mestská knižnica a komunitné centrum

Autor:                         Martin Poliak

Vedúci práce:             Ing. Mgr. art.  Pavol  Pilař

Vysoká škola:             SvF STU Bratislava

Porota pozitívne hodnotí:

–  konverziu pôvodného objektu s vysokou mierou pridanej hodnoty

– citlivé začlenenie do mestského prostredia s rešpektovaním historických priehľadov

– stanovenie jednoznačného priestorového konceptu a materiálového riešenia

3. miesto 

Názov práce:              „MyMamy“ Krízové centrum pre týrané ženy

Autor:                          Ema    Garajová

Vedúci práce:             akad.arch. Ing. Karol Gregor

Vysoká škola:             FU TU Košice

Porota oceňuje kvalitu návrhu v dvoch rovinách:

– v urbanistickom koncepte začlenenia do jestvujúcej zástavby

– vo vytvorení priestorov pre sociálnu interakciu

 Sympatický je autorský  rukopis, ktorý minimálnymi výrazovými prostriedkami vytvára rozmanitosť priestorových vzťahov.

3. miesto 

Názov práce:              Železničná stanica Štrba

Autor:                          Fedor Harniš

Vedúci práce:             akad.arch. Ing. Karol Gregor

Vysoká škola:             FU TU Košice

Zdôvodnenie výberu poroty:

Porotu zaujala myšlienka vytvorenia multifunkčného  mosta ,,Ponte Vecchio“  v Štrbe.

Autor sa opiera o motív zaniknutého pôvodného kovového mostíka spájajúceho dve historické stanice Štrby. Túto historickú inšpiráciu  sa mu podarilo prerozprávať súdobými prostriedkami.

 

Sekcia II:  Pozemné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2017 – 1. miesto

Názov práce:              Bytový dom

Autor:                         Bc. Barbora Frančiaková

Vedúci práce:             doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD.

Vysoká škola:             STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Cena udelená za:

–      Objekt je zasadený do prostredia, študent pracoval s okolím. Pozitívne hodnotenie tvorivého prístupu, čisté línie objektu.

–      Riešenie je komplexné, vrátane spracovania detailov.

2. miesto 

Názov práce:              Art škôlka

Autor:                         Bc. Patrícia Jurášková

Vedúci práce:             Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.

Vysoká škola:             STU v Bratislave, Fakulta architektúry

Ocenenie udelené za: 

–   Preukázaný vývoj tvorby v štúdii, dobré dispozičné riešenie, náväznosti a osadenie objektu.

–   Multifunkčné využitie objektu.

3. miesto

Názov práce:              Senior art centrum

Autor:                          Bc. Jana Novacká

Vedúci práce:             doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.

Vysoká škola:             STU v Bratislave, Fakulta architektúry

Ocenenie udelené za:

–      Kompozičné riešenie a súvislosti, väzby na okolie sú preukázané v tvorbe objektu.

–      Objekt je riešený komplexne

Sekcia III:  Inžinierske konštrukcie a pozemné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2017 – 1. miesto

Názov práce:              Lávka pre peších v Tatranskej Lomnici

Autor:                          Bc. Ľuboš Fridmanský

Vedúci práce:             prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.

Vysoká škola:             TU v Košiciach, Stavebná fakulta

Cena udelená za:

–      Komplexné statické a konštrukčné riešenie lávky.

–      Originálny prístup osadenia konštrukcie do vysokohorského prostredia.

 

2. miesto 

Názov práce:              Lučenec – Tuhárske námestie

Autor:                          Bc. Dominika Štrbíková

Vedúci práce:             Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.

Vysoká škola:             STU v Bratislave, Fakulta architektúry

Ocenenie udelené za: 

–   Riešenie napojenia námestia do okolitých mestských zón.

–   Podrobná analýza verejného priestoru na rôzne časti z hľadiska historického, kultúrneho, športového ako aj sociálnych služieb.

3. miesto

Názov práce:              Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch

Autor:                          Bc. Juraj Šaradín

Vedúci práce:             Ing. Miroslav Brodňan, PhD.

Vysoká škola:             ŽU v Žiline, Stavebná fakulta

Ocenenie udelené za:

–      Ucelená práca stavebnej a statickej časti.

–      Pomerne podrobne riešenie betónovej konštrukcie.

 

Sekcia IV:  Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2017 – 1. miesto

Názov práce:              Prírode blízke a technické protipovodňové opatrenia

Autor:                          Bc. Matúš Lechman

Vedúci práce:             Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.

Vysoká škola:             SvF TU Košice

Cena udelená za:

–      tvorivý prístup k vybranej problematike začína otvárať diskusiu riešenia protipovodňového opatrenia, poukazuje na dôležitosť prvotnej analýzy a umiestnenie do týchto opatrení do prírodného priestoru,

–      práca komplexne vystihuje riešenú problematiku od zachytávania prameňa až po zadržiavanie väčšieho množstva vody,

–      táto práca zo všetkých najviac propaguje spoločensky užitočné riešenia a aktuálnosť zadržiavania vody v prírode.

 2. miesto

Názov práce:              Analýza objemových zmien v nádrži Veľká Domaša

Autor:                          Bc. Jakub Mydla

Vedúci práce:             prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

Vysoká škola:             SvF STU Bratislava

Cena udelená za:

–      odborne rieši problematiku a jej tvorivosť spočíva v tom, že prikladá väčšiu váhu k zisťovaniu vstupných údajov pre analýzu bilancie,

–      komplexnosť práce spočíva v prístupe zameranom na bilančné meranie v širšom rozsahu,

–      táto práca môže slúžiť pre zvyšovanie spoločenského povedomia úžitkovej hodnoty týchto nádrží.

3. miesto

– cena nebola udelená z dôvodu, že zvyšné práce nenaplnili kritéria hodnotenia v plnom rozsahu.

Odborná porota

Sekcia I: Architektúra a urbanizmus

predseda:    Mgr. arch. Nora Vranová
člen:              Ing. arch. Michal Bogár
člen:              Ing. arch. Rudolf Melčák
tajomník:       Ing. arch. Kristína Kalašová
 

Sekcia II: Pozemné stavby

predseda:    Ing. Edita Cmarková
člen:              Ing. Ing. arch. Štefan Rafanides
člen:              Ing. Michal Frimmer, PhD.
tajomník:       Ing. arch. Miloš Diežka

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

predseda:    prof. Ing. Ján Hudák, CSc.
člen:              Ing. Vladimír Hanzel
člen:              Ing. Mgr. art. Peter Živner
tajomník:       Ing. arch. Andrea Lacková

Sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo

predseda:    Ing. Pavel Frankovský
člen:              Ing. Ján Heriban
člen:              Ing. Jozef Schlosser
tajomník:         Ing. arch. Ing. Martin Dubiny

Práce prihlásené do súťaže

Do celoštátneho kola Ceny v aktuálnom 12. ročníku prihlásilo práce svojich absolventov 5 fakúlt z 3 vysokých škôl:

   • TU v Košiciach, Stavebná fakulta  – 10 prác,
   • TU v Košiciach Fakulta umení  – 2 práce,
   • ŽU v Žiline, Stavebná fakulta – 4 práce,
   • STU v Bratislave, Fakulta architektúry – 8 prác,
   • STU v Bratislave, Stavebná fakulta – 11 .

V jednotlivých sekciách bolo celkom prihlásených 35 záverečných prác:

   • sekcia I – Architektúra a urbanizmus – štyri fakulty – 11 prác,
   • sekcia II – Pozemné stavby – štyri fakulty – 11 prác,
   • sekcie III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – štyri fakulty – 9 prác,
   • sekcie IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo – dve fakulty – 4 práce.
Sekcia I – Architektúra a urbanizmus
P. č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Železničná stanica Štrba Fedor  Harniš akad.arch. Ing. Karol Gregor FU TU Košice
2. „MyMamy“ Krízové centrum pre týrané ženy Ema Garajová akad.arch. Ing. Karol Gregor FU TU Košice
3. Budova na ubytovanie Martin Novysedlák doc.Ing. Martin Lopušniak, PhD. SvF TU Košice
4. Budova pre dopravu – Železničná stanica Matúš Harčár doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD. SvF TU Košice
5. Krytá budova pre šport Veronika Binárová doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD. SvF TU Košice
6. Art škôlka _ Art Kindergarten Tatiana  Hanzelová Ing.arch. Michal Czafík, PhD. FA STU Bratislava
7. Art škôlka Lenka Horváthová Ing. arch. Michal Czafík, PhD. FA STU Bratislava
8. Senior Art Centrum Dóra Máthé Ing.arch. Andrej Alexy FA STU Bratislava
9. Mestská knižnica a komunitné centrum Martin Poliak Ing. Mgr. art. Pavol Pilař SvF STU Bratislava
10. Oravice – revitalizácia centra Patrik Havrila Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. SvF STU Bratislava
11. Preluka v mestskej zástavbe – Trenčín Marek Petrík Ing. arch. Eva Borecká, PhD. SvF STU Bratislava
Sekcia II – Pozemné stavby
P. č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Budova na bývanie Pavol  Vančišin Ing. Iveta Bullová, PhD. SvF TU Košice
2. Bytový dom Richard Zorvan Ing. Veronika Merjavá SvF TU Košice
3. Budova na bývanie Katarína Ducárová doc. Ing. Katarína Ducárová, PhD. SvF TU Košice
4. Bytový dom Pavol  Šelian doc. Ing. Ján Rybárik, CSc. SvF ŽU Žilina
5. Bytový dom Patrik Cibulka doc. Ing. Ján Rybárik, CSc. SvF ŽU Žilina
6. Bytový dom Barbora Frančiaková doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD. SvF STU Bratislava
7. Byt dom Jakub Gašparek Ing. Dušan Dlhý, PhD. SvF STU Bratislava
8. Bytový dom Michal Nágel Ing. Peter Hartman, PhD. SvF STU Bratislava
9. Senior art centrum Jana Novacka doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD. FA STU Bratislava
10. Art škôlka Terézia Štefaniaková Ing.arch. Andrej Maciak, PhD. FA STU Bratislava
11. Art Škôlka Patrícia Jurášková Ing.arch. Jozef Bátor, PhD. FA STU Bratislava
   Sekcia III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
P. č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Budova pre náboženstvo – Kostol Janka Česlárová Ing. Štefan Kušnír, PhD. SvF TU Košice
2. Budova na bývanie Pavol Opett Ing. Štefan Kušnír, PhD. SvF TU Košice
3. Lávka pre peších v Tatranskej Lomnici Ľuboš   Fridmanský prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. SvF TU Košice
4. Meranie a hodnotenie drsnosti povrchu vozovky na vybraných úsekoch Ondrej Oravec doc. Ing. Matúš Kováč, PhD. SvF ŽU Žilina
5. Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch Juraj Šaradín Ing. Miroslav Brodňan, PhD. SvF ŽU Žilina
6. Návrh mestskej triedy a uličného parteru Krížnej ulice v Bratislave Andrea Bombiczová Ing. Tibor Schlosser, CSc. SvF STU Bratislava
7. Stabilita tlačených prútov s prierezom s jednou osou symetrie Martin Hanuštiak prof. Ing. Ivan Baláž, PhD. SvF STU Bratislava
8. Lučenec – Tuhárske námestie Jakub Masný Ing.arch. Katarína Boháčová, PhD. FA STU Bratislava
9. Lučenec – Tuhárske námestie Dominika Štrbíková Ing.arch. Tomáš Hanáček, PhD. FA STU Bratislava
 Sekcia IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo
P. č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Prírode blízke a technické protipovodňové opatrenia Matúš Lechman Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD. SvF TU Košice
2. Výpočet potreby vody pre návrh kvapkovej závlahy ovocného sadu Miroslav  Michalec Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. SvF STU Bratislava
3. Analýza objemových zmien v nádrži Veľká Domaša Jakub  Mydla prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. SvF STU Bratislava
4. Návrh plavebnej dráhy na dolnom Váhu v úseku od rkm 27,000 po VD Kráľová Miroslav Kandera doc. Ing. Peter Šulek, PhD. SvF STU Bratislava

Vyhlásenie súťaže

V Y H L Á S E N I E

12. ROČNÍKA CENY ABF SLOVAKIA

B A K A L Á R 2017

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 12. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2017 (Cena). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Štatút súťaže >>>

Zriaďovateľ Ceny:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).

Spoluzriaďovatelia Ceny:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – hlavný sponzor ceny,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenský zväz stavebných inžinierov.

Súťaž sa organizuje v sekciách:

          1. 1. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba.
          1. 2. sekcia – Pozemné stavby.
          1. 3. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
          1. 4. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy sa uskutoční na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších známych odborných periodikách a na ďalších portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do 31. januára 2018 v sídle organizátora Ceny – Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Prihláška >>>

Podklady >>>