Vyhlásenie výsledkov

Dňa 18. januára 2017 sa na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 11. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2016 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016.

Odovzdávanie cien prebehlo za osobnej účasti prezidenta  Združenia prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.,  prodekana Fakulty architektúry STU v Bratislave Doc. Ing. arch. Jána Ilkoviča, CSc., prodekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave doc. Ing. Petra Makýša, PhD., prodekanku Stavebnej fakulty ŽU v Žiline Ing. Janku Šestákovú, PhD., prodekana SvF STU v Bratislave a predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Ing. Vladimíra Benka, PhD., riaditeľa Ústavu inžinierskeho staviteľstva Stavebnej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. Jána Mandulu, PhD., prezidenta Zväzu stavebných inžinierov, Ing. Juraja Nagya, PhD. riaditeľa komunikácie PSS, a. s. Ing. Miloša Blanárika, zástupcu hlavného sponzora Ceny, ako aj ďalších hostí – zástupcov spoluzriaďovateľov Ceny, predsedov odbornej poroty a akademickej obce.

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia záverečných prác študentami a vernisáž výstavy. Záverečné bakalárske práce (postre) sú zverejnené a vystavené  do 30.januára 2017 vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave (2.posch., blok B).

Sekcia I:  Architektúra a urbanizmus

 1. miesto

Názov práce:                 Komunitné centrum – Bardejov
Autor:                             Bc. Maroš Drobňák
Vedúci práce:                Ing. arch. Martin Drahovský
Vysoká škola:                Fakulta umení, TU v Košiciach

Zdôvodnenie výberu poroty:

Na tomto návrhu nám imponuje minimalizácia počtu zásahov a zreteľné uvažovanie autora o každom jednom z nich. V zásahoch je cítiť vnútorná istota autora a to aj pri radikálnejších riešeniach. Príkladom je odstránenie čelnej fasády v záujme lepšieho vizuálneho prepojenia interiéru s predpolím objektu a vytvorenia atraktívneho nástupu. Rovnako návrh obloženia celého objektu bielymi obkladačkami je v tomto kontexte originálny a vzbudzujúci chuť diskutovať. Výsledkom je hierarchizácia objektov v riešenom území prostredníctvom výrazného a zároveň decentného kontrastu. Aj jemnými akcentami, napríklad minimálnym vysunutím infopointu mimo hlavnú fasádu, autor dosial dosiahol silný výrazový efekt navádzania návštevníka. Vysoko pozitívne hodnotíme aj jednoduché reagovanie objektu na memoriál holokaustu čiernou farbou priľahlej fasády objektu. Celkové riešenie je výrazne podporené kvalitným grafickým spracovaním. Návrh pôsobí jednoznačne a ucelene.

 2. miesto

Názov práce:                 Národná knižnica Martin – prístavba
Autor:                              Bc. Anna Longauerová
Vedúci práce:                Akad.arch.Ing. Karol Gregor
Vysoká škola:                Fakulta umení, TU v Košiciach

Zdôvodnenie výberu poroty:

Vyzdvihujeme spôsob akým sa autor zhostil neľahkej úlohy reagovať na modernistickú hmotu jestvujúceho objektu knižnice. Sympatické bolo riešenie zo štúdie zimného semestra vzhľadom na ideové horizontálne predĺženie podstavy na 2.NP jestvujúcej budovy presklenou hmotou, ktoré sa však vo finálnom návrhu neobjavuje. Táto idea však bola nahradená zjednodušením celkového hmotového riešenia na 3 výrazné hmoty, čím sa koncept zredukoval na primerané objemy, čo na druhej strane považujeme za pozitívne. Autor správne identifikoval danosti lokality, pracuje s výhľadmi do vizuálne zaujímavého okolitého prostredia. V tomto kontexte aj na prvý pohľad nelogické excentrické umiestnenie kaviarne na konci dispozície má svoje opodstatnenie. Vyzdvihujeme náročnosť a veľký rozsah zadania, s ktorým sa autor vysporiadal zručne.

3. miesto

Názov práce:                 Múzeum a galéria fotografie
Autor:                             Bc. Rastislav Hreha
Vedúci práce:                Ing.arch. Jozef Bátor, PhD.
Vysoká škola:               Fakulta architektúry, STU v Bratislave

Zdôvodnenie výberu poroty:

Veľmi oceňujeme prepracovaný urbanistický koncept návrhu. Zdvihnutím hmoty autor zreteľným a pohodlný spôsobom vťahuje okoloidúcich pozdĺž chorvátskeho ramena do kultúrneho mikrosveta tvoreného átriom objektu. Budova sa otvára okolitému prostrediu  vytvára výrazný architektonický prvok v kontraste s panelovou výstavbou Petržalky. Budova s prostredím komunikuje, prostredie obohacuje, neuzatvára sa len na naplnenie svojho vnútorného programu. Viac pozornosti by si zaslúžilo samotné riešenie vnútorných priestorov átria a expozície najmä po architektonickej stránke. Prechod expozíciou je logický         a atraktívny, bez bariér, návštevníka plynulo vedie budovou.

Sekcia II:  Pozemné stavby 

1. miesto

Názov práce:                 Bytový dom
Autor:                             Bc. Peter Rabiansky
Vedúci práce:                Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
Vysoká škola:                Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Zdôvodnenie výberu poroty:

Víťazný návrh splnil podľa poroty nároky na zadanie bakalárskej práce. Práca je riešená komplexne ako celok aj v nadväznosti na urbanistickú štruktúru. Práca obsahuje aj koncept EHB, má vypracované detaily riešenia fasády z hľadiska konštrukčného  i stavebno-fyzikálneho. Obsahovo aj graficky zvládnutá najlepšie z prihlásených prác.

2. miesto

Názov práce:                 Múzeum a galéria fotografie
Autor:                             Bc. Dávid Kruliac
Vedúci práce:                Ing.arch. Katarína Kujanová, PhD.
Vysoká škola:                Fakulta architektúry, STU v Bratislave

Zdôvodnenie výberu poroty:

Práca obsahovala okrem grafického spracovania aj model, čo pozdvihlo riešenie bakalárskej práce z hľadiska komplexnosti a nadväznosti okolia. Konštrukčné riešenie autora vyhovuje stupňu a rozsahu zadania bakalárskej práce.

3. miesto

Názov práce:                 Bytový dom
Autor:                             Bc. Tomáš Novák
Vedúci práce:                Ing. Zuzana Dohňanská
Vysoká škola:                Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Zdôvodnenie výberu poroty:

Graficky aj obsahovo zvládnutá práca. Vysoká podrobnosť práce- veľa spracovaných detailov. Bytový dom je vzhľadom na nadväzujúce okolie dobre vyriešený. Práca zvládnutá a vypracovaná aj s ohľadom na EHB.

Sekcia III:  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

1. miesto

Názov práce:                 Dopravná štúdia okružnej križovatky pri OC Dubeň
Autor:                             Bc. Jakub Václavek
Vedúci práce:                doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.
Vysoká škola:                Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, Žilina

Zdôvodnenie výberu poroty:

Aplikácia novely technického predpisu vo variantnom riešení návrhu okružnej križovatky na základe rozboru reálnych dopravných vzťahov dotknutého územia.

2. miesto

Názov práce:                 Nosná oceľová konštrukcia leteckého hangára
Autor:                             Bc. Maroš Kováč
Vedúci práce:                Ing. Róbert Šoltýs, PhD.
Vysoká škola:                Stavebná fakulta, Technická univerzita, Košice

Zdôvodnenie výberu poroty:

Atypická priestorová oceľová konštrukcia s dôrazom na optimalizáciu profilov, kde rozsah predmetnej práce je nad  rámec bežnej bakalárskej práce.

3. miesto

Názov práce:                 Verejné priestory mesta Považská Bystrica
Autor:                             Bc. Miroslava Argalášová
Vedúci práce:                Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
Vysoká škola:                Fakulta architektúry, STU v Bratislave

Zdôvodnenie výberu poroty:

Zohľadnenie komplexného prieskumu územia z hľadiska inžinierskych sietí a dopravných väzieb s následným priemetom do urbanistického riešenia.

Sekcia IV:  Vodné stavby a vodné hospodárstvo 

 1. miesto

Názov práce:                 Návrh stokovej siete v mestskej časti Ploštín
Autor:                             Bc. Michal Vavro
Vedúci práce:                doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Vysoká škola:                Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Zdôvodnenie výberu poroty:

V tejto práci porota vyzdvihla vysokú úroveň prístupu spracovateľa k problematike, precízne vypracovanie a grafické vypracovanie práce. Porota tiež ocenila komplexnosť riešenia problematiky z pohľadu možných variantov materiálov pre výstavbu stokovej siete.

2. miesto

Názov práce:                 Hydraulické posúdenie stavu koryta pod haťou VD Hričov
Autor:                             Bc. Lucia Bytčanková
Vedúci práce:                Ing. Ján Rumann, PhD.
Vysoká škola:                Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Zdôvodnenie výberu poroty:

V tejto práci porota ocenila zvládnutie problematiky prúdenia vody v otvorených korytách pomocou matematických modelov, rovnako ako aj grafické znázornenie a vysokú prehľadnosť.

3. miesto

Názov práce:                 Vplyv vodných stavieb na životné prostredie
Autor:                             Bc. Martin Gross
Vedúci práce:                Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.
Vysoká škola:                Stavebná fakulta, TU v Košiciach

Zdôvodnenie výberu poroty:

V tejto práci porota vyzdvihla zvládnutie širokej problematiky EIA vo vzťahu k legislatívam štátov V4 a detailný popis procesu posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie.

Porota

Pracovné zasadanie odoborných porôt hodnotiacich práce prihlásené do súťaže sa uskutočnilo na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave (organizátor súťaže) 9.11.2016. Členov odborných porôt privítali:

– za Združenie ABF Slovakia prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident združenia,

– za organizátora prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan fakulty.

Hlavné kritériá hodnotenia záverečných bakalárskych prác odbornou porotou:

 • tvorivý prístup k riešenému problému,
 • komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia,
 • originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.

Členov odborných porôt do 4 sekcií nominovalo Združenie ABF Slovakia. Odborné poroty v jednotlivých sekciách pracovali v zložení:

Sekcia I – Architektúra a urbanizmus
Ing. arch. Tomáš Šebo, predseda
Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD.
Ing. arch. Miro Minca
Ing. Miroslav Mešina, tajomník

Sekcia II – Pozemné stavby
Ing. Edita Cmarková, predseda
Ing. Andrej Marcík
Ing. Veronika Tokárová
Ing. Kristína Vaňová, tajomník

Sekcia III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Ing. Ján Tomko, predseda
Ing. Vladimír Hanzel
Ing. Mgr. art. Peter Živner
Ing. Anna Kosíková, tajomník

Sekcia IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Ing. Peter Fuksa, predseda
Ing. Miloš Kedrovič
Ing. Peter Gemeran
Ing. Anna Pavlíková, tajomník

Prihlásené práce

Do celoštátneho kola Ceny v aktuálnom 11. ročníku prihlásilo práce svojich absolventov 5 fakúlt z 3 vysokých škôl:

 • TU v Košiciach, Stavebná fakulta  – 6 prác,
 • TU v Košiciach Fakulta umení  – 3 práce,
 • ŽU v Žiline, Stavebná fakulta – 4 práce,
 • STU v Bratislave, Fakulta architektúry – 8 prác,
 • STU v Bratislave, Stavebná fakulta – 10 prác.

V jednotlivých sekciách bolo celkom prihlásených 31 záverečných prác:

 • sekcia I – Architektúra a urbanizmus – štyri fakulty – 11 prác,
 • sekcia II – Pozemné stavby – štyri fakulty – 9 prác,
 • sekcie III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – štyri fakulty – 7 prác,
 • sekcie IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo – dve fakulty – 4 práce.

Sekcia I – Architektúra a urbanizmus

P.č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Národná knižnica Martin – prístavba Bc. Anna Longauerová Akad. arch. Ing. Karol Gregor FU TU Košice
2. Komunitné centrum – Bardejov Bc. Maroš Drobňák Ing. arch. Martin Drahovský FU TU Košice
3. Materská škôlka – Londýn Bc. Peter Nestor Akad. arch. Ing. Karol Gregor FU TU Košice
4. Areál voľného času v obci Častá Bc. Lenka Kohútová Ing. arch. Eva Borecká, PhD. SvF STU Bratislava
5. Multimediálno – výstavné centrum hradu Devín Bc. Ján Vanečko Ing. arch. Petra Struhařová SvF STU Bratislava
6. Agroturistické centrum Zázrivá Bc. Marek Mičuda Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň SvF STU Bratislava
7. Múzeum a galéria fotografie Bc. Matúš Figlár Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. FA STU Bratislava
8. Múzeum a galéria fotografie Bc. Martin Červienka Ing. arch. Pavol Korček, PhD. FA STU Bratislava
9. Múzeum a galéria fotografie Bc. Rastislav Hreha Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. FA STU Bratislava
10. Budova pre obchod a služby – kaviareň Bc. Nikoleta Bittová Ing. Anna Vašková, PhD. SvF TU Košice
11. Budova na vzdelávanie – materská škôlka Bc. Peter Oeser Ing. Andrea Moňoková SvF TU Košice

Sekcia II – Pozemné stavby

P.č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Bytový dom Bc. Peter Rabiansky Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. SvF STU Bratislava
2. Bytový dom Bc. Denisa Šujanová Ing. Erik Jakeš, PhD. SvF STU Bratislava
3. Bytový dom Bc. Tomáš Novák Ing. Zuzana Dohňanská SvF STU Bratislava
4. Múzeum a galéria fotografie Bc. Dávid Kruliac Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. FA STU Bratislava
5. Múzeum a galéria fotografie Bc. Matej Fekiač doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. FA STU Bratislava
6. Štúdio tanca Bc. Sara Chomčová Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. FA STU Bratislava
7. Administratívna budova Bc. Milan Beňuš Ing. Radoslav Ponechal, PhD. SvF ŽU Žilina
8. Rodinný dom s remeselnou dielňou Bc. Juraj Nestorík doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD. SvF TU Košice
9. Budova na vzdelávanie – materská škôlka Bc. Matúš Tomáš Ing. Anna Vašková, PhD. SvF TU Košice

Sekcia III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

P.č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Statická analýza podpornej konštrukcie megaboardu Bc. Patrik Béber Ing. Ivana Véghová, PhD. SvF STU Bratislava
2. Verejné priestory centra mesta Považská Bystrica Bc. Miroslava Argalášová Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD. FA STU Bratislava
3. Verejné priestory centra mesta Považská Bystrica Bc. Maroš Kostelanský doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. FA STU Bratislava
4. Dopravná štúdia okružnej križovatky pri OC Dubeň Bc. Jakub Václavek doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD. SvF ŽU Žilina
5. Frekvenčná analýza kmitania bodov na povrchu vozovky Bc. Katarína Jurášová Ing. Daniel Papán, PhD. SvF ŽU Žilina
6. Dopravná štúdia prepojenia ulice Vysokoškolákov so IV. mestským okruhom Bc. Filip Kajan doc. Ing. Matúš Kováč, PhD. SvF ŽU Žilina
7. Nosná oceľová konštrukcia leteckého hangára Bc. Maroš Kováč Ing. Róbert Šoltýs, PhD. SvF TU Košice

Sekcia IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo

P.č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Experimentálne meranie charakteristík snehovej pokrývky v horskom prostredí Bc. Daniel Lajda Ing. Michaela Danáčová, PhD. SvF STU Bratislava
2. Návrh stokovej siete v mestskej časti Ploštín Bc. Michal Vavro doc.Ing. Štefan Stanko, PhD. SvF STU Bratislava
3. Hydraulické posúdenie stavu koryta pod haťou VD Hričov Bc. Lucia Bytčanková Ing. Ján Rumann, PhD. SvF STU Bratislava
4. Vplyv vodných stavieb na životné prostredie Bc. Martin Gross Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD. SvF TU Košice

Vyhlásenie súťaže

V Y H L Á S E N I E

11. ROČNÍKA CENY ABF SLOVAKIA

B A K A L Á R 2016

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 10. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2016 (Cena). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Štatút súťaže >>>

Zriaďovateľ Ceny:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).

Spoluzriaďovatelia Ceny:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – hlavný sponzor ceny,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenský zväz stavebných inžinierov.

Súťaž sa organizuje v sekciách:

 1. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba.
 2. sekcia – Pozemné stavby.
 3. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
 4. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy sa uskutoční na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších známych odborných periodikách a na ďalších portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do 31. januára 2017 v sídle organizátora Ceny Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Prihláška >>>

Podklady >>>