Poznáme víťazov súťaže

Pracovné zasadnutie odborných porôt Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia – Bakalár 2015 (ďalej len „Združenie ABF Slovakia“) pre hodnotenie bakalárskych prác sa uskutočnilo 26. novembra 2015 od 9:00 hodine v sídle organizátora Ceny na Fakulte architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19.

Hlavné kritériá hodnotenia záverečných bakalárskych prác odbornou porotou:

 • tvorivý prístup k riešenému problému,
 • komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia,
 • originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.

Cenu BAKALÁR 2015 v jednotlivých sekciách získali >>>>>

Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien sa uskutočnilo na Fakulte architektúry STU v Bratislave
19. januára 2016 o 9:00 hod. Záverečné bakalárske práce (postre) budú zverejnené a vystavené od 18. januára 2016 do 31.januára 2016 vo výstavných priestoroch (vstupný vestibul) Fakulty architektúry STU v Bratislave. Vernisáž výstavy sa bude konať 19.januára 2016 o 11:30 po slávnostnom odovzdaní ocenení.

Členov odborných porôt do 4 sekcií nominovalo Združenie ABF Slovakia. Odborné poroty v jednotlivých sekciách pracovali v tomto zložení:

Sekcia I – Architektúra a urbanizmus
Ing. arch. Tomáš Šebo, predseda
Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD.
Ing. arch. Miro Minca
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD., tajomník

Sekcia II – Pozemné stavby
Ing. Veronika Tokárová, predseda
Ing. Andrej Marcík
Ing. Edita Cmarková
Ing. arch. Gabriela Rolenčíková, tajomník

Sekcia III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Ing. Ján Tomko, predseda
Ing. Vladimír Hanzel
Ing. Mgr. art. Peter Živner
Ing. arch. Katarína Bergerová, tajomník

Sekcia IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Ing. Peter Fuksa, predseda
Ing. Pavel Frankovský
Ing. Peter Chládek
MArch. Daniela Majzlanová, tajomník

Prihlásené práce

Do celoštátneho kola Ceny v aktuálnom desiatom ročníku prihlásilo práce svojich absolventov 5 fakúlt z 3 vysokých škôl:

 • TU v Košiciach, Stavebná fakulta             9 prác,
 • TU v Košiciach Fakulta umení                  4 práce,
 • ŽU v Žiline, Stavebná fakulta                    6 práce,
 • STU v Bratislave, Fakulta architektúry   9 prác,
 • STU v Bratislave, Stavebná fakulta        10 prác.

V jednotlivých sekciách bolo celkom prihlásených 38 záverečných prác:

 • sekcia I – Architektúra a urbanizmus – štyri fakulty – 12 prác,
 • sekcia II – Pozemné stavby – štyri fakulty – 13 prác,
 • sekcie III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – štyri fakulty – 9 prác,
 • sekcie IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo – dve fakulty – 4 práce.
Sekcia I – Architektúra a urbanizmus
P.č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Apartmány Technik Bc. Gáborová Dominika Ing. arch. Š. Polakovič FA STU Bratislava
2. Edukačné centrum STU Bc. Kiripolská Katarína Ing. arch. A. Alexy FA STU Bratislava
3. Edukačné centrum STU Bc. Kupčo Milan doc. Ing. arch. Ľ. Ilkovičová, PhD. FA STU Bratislava
4. Budova pre obchod a služby Bc. Sokol Tomáš Ing. M. Kamenský, PhD. SvF TU Košice
5. Budova pre služby Bc. Labuda Dávid Ing. J. Katunská, PhD. SvF TU Košice
6. Ateliér Bc. Sabol Juraj doc. Ing.. Lopušniak, PhD. SvF TU Košice
7. Opálové bane Dubník Bc. Danko Peter Ing. arch. M. Drahovský FU TU Košice
8. Rozhľadňa na cyklochodníku Osadné Bc. Karľa Viktor doc. Ing. J. Kanócz, CSc. FU TU Košice
9. Polyfunkčný dom, Mäsiarska ul., Košice Bc. Vecan Ondrej Ing. arch. Š. Zahatňanský FU TU Košice
10. Centrum  vodných športov – rybárska reštaurácia Bc. Waltera Lukáš Ing. arch. Z. Nádaská, PhD. SvF STU Bratislava
11. Vyhliadková veža – Vintoperk Bc. Lenčuchová Natália Ing. arch. Z. Nádaská, PhD. SvF STU Bratislava
12. Komplex pre muzeálnu expozíciu a aktivity voľného času Bardejov Bc. Popadič Tomáš Ing. arch. E. Borecká, PhD. SvF STU Bratislava
Sekcia II – Pozemné stavby
P.č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Apartmány Technik Bc. Duraková Veronika doc. Ing. arch. M. Andáš, PhD. FA STU Bratislava
2. Edukačné centrum STU Bc. Poráč Adam Ing. arch. E. Vojteková, PhD. FA STU Bratislava
3. Apartmány Technik Bc. Kovárová Lucia Ing. arch. J. Baláž, PhD. FA STU Bratislava
4. Autoservis Bc. Michálek Peter Ing. R. Ponechal, PhD. SvF ŽU Žilina
5. Budova pre kultúru Bc. Baroš Tomáš Ing. I. Bullová, PhD. SvF TU Košice
6. Budova pre kultúru Bc. Cvengroš Peter Ing. R. Baláž, PhD. SvF TU Košice
7. Budova pre kultúru Bc. Tóthová Viktória Ing. J. Vojtuš, PhD. SvF TU Košice
8. Bytový dom Bc. Kerepecká Věra Ing. Z. Dohňanská SvF STU Bratislava
9. Bytový dom Bc. Klempová Eva Ing. M. Jamnický, PhD. SvF STU Bratislava
10. Bytový dom Bc. Kováčik Miroslav Ing. M. Jamnický, PhD. SvF STU Bratislava
Sekcia III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
P.č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Námestie Slobody v Šaštíne – rekonštrukcia verejného priestoru Bc. Naďová Ivana doc. Ing. arch. A. Sopirová, PhD. FA STU Bratislava
2. Námestie sv. Egídia Poprad – Rekonštrukcia verejného priestoru Bc. Diežka Miloš prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD. FA STU Bratislava
3. Dunajská ulica v Bratislave – rekonštrukcia verejného priestoru Bc. Tvarožek Vladislav Ing. arch. T. Hanáček, PhD. FA STU Bratislava
4. Výkon dozéra v závislosti od hrúbky rezania zeminy Bc. Faško Matej Ing. J. Vangel, CSc. SvF ŽU Žilina
5. Tvorba orientačnej ceny stavby – cesta I. triedy Bc. Mičechová Lenka Ing. Ľ. Remek, PhD. SvF ŽU Žilina
6. Dlhodobé dopravné prieskumy na vybraných profiloch Bc. Sádovský Jakub Ing. M. Drličiak, PhD. SvF ŽU Žilina
7. Lávka pre peších cez Hornád Bc. Kostka Martin prof. Ing. V. Kvočák, PhD. SvF TU Košice
8. Nosná konštrukcia drevenej rozhľadne Bc. Prcúch Stanislav Ing. R. Šoltýs, PhD. SvF TU Košice
9. Anténny stožiar Bc. Pomíchal Enikő Ing. T. Živner, PhD. SvF STU Bratislava
Sekcia IV – Vodné hospodárstvo a vodné stavby
P.č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Zhodnotenie ekologického prietoku vo vybraných povodniach východného Slovenska Bc. Repel Adam Ing. V. O. Haburľáková, PhD. SvF TU Košice
2. Meranie prietoku založené na meraní rýchlosti prúdenia vody v koryte toku Bc. Borároš Tomáš Ing. R. Výleta, PhD. SvF STU Bratislava
3. Návrh protieróznych a krajinno-inžiniersych opatrení v povodí Bc. Labat Marija Michaela prof. Ing. K. Hlavčová, PhD. SvF STU Bratislava
4. Návrh prístavu pre rekreačnú plavbu na rieke Morava Bc. Vicianová Magdaléna doc. Ing. P. Šulek, PhD. SvF STU Bratislava

Vyhlásenie súťaže

V Y H L Á S E N I E

10. ROČNÍKA CENY ABF SLOVAKIA

B A K A L Á R 2015

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 10. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2015 (Cena). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Štatút súťaže >>>

Zriaďovateľ Ceny:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).

Spoluzriaďovatelia Ceny:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – hlavný sponzor ceny,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenský zväz stavebných inžinierov.

Súťaž sa organizuje v sekciách:

 1. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba.
 2. sekcia – Pozemné stavby.
 3. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
 4. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy sa uskutoční na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších známych odborných periodikách a na ďalších portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do 31. januára 2016 v sídle organizátora Ceny Fakulta architektúry STU v Bratislave.


Odovzdanie prihlášok a prác organizátorovi Ceny

Prihlášky a záverečné práce odovzdajú zúčastnené fakulty organizátorovi súťaže na adresu:

Fakulta architektúry STU v Bratislave
Nám. slobody 19
812 45 Bratislava
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD., sekretár Ceny
T: 0903 966 565,   e-mail: jozef.balaz@stuba.sk

 • vyplnenú opečiatkovanú záväznú prihlášku odovzdajú fakulty najneskôr do 31. augusta 2015,
 • kompletnú dokumentáciu troch nezávislou fakultnou komisiou vybraných záverečných bakalárskych prác do 30. septembra 2015 (fakultné kolá),
 • technická dokumentácia každej odovzdávanej práce pozostáva: záverečnej bakalárskej práce, anotácie, zdôvodnenia prihlásenia do Ceny (vypracované fakultnou komisiou), vizualizácie na CD ROM (formát A4, 300 dpi) – týkajú sa len sekcií I a II, 4 ks foto fyzických modelov ako súčasť technickej dokumentácie aj v elektronickej forme, 1 výtlačok postera s rozmermi 700 x 1000 mm (na výšku) slúžiaci k prezentácii na výstave všetkých záverečných bakalárskych prác vytvoreného podľa etalonu postera, poster sa doručí organizátorovi stočený v tube spolu so záverečnou bakalárskou prácou a príslušnými dokumentmi,

Informácie
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
T: 0903 246628    e-mail: mail@abfslovakia.sk