Vážení členovia ABF Slovakia!

Na tejto stránke nájdete materiály z 24. VZ ABF Slovakia. Materiál sú číslované a zoradené podľa jednotlivých bodov programu. Nakoľko priložené súbory aj nižšie uvedený komentár obsahujú informácie charakteru „DÔVERNÉ“, prosím vás o ich neposkytovanie tretím osobám a uvážené poskytovanie aj v rámci internej komunikácie vo vašich inštitúciách.

Teším sa na stretnutie 29.04.2019 o 15:00 hod. v knižnici Katedry geodézie, Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, blok A, 3. poschodie.

Alojz Kopáčik
ABF Slovakia

Pozvánka

2_1 Správa o činnosti ABF za rok 2018

2_2 Príloha Bakalár 2018

2_3 Príloha IC 2018

3_1 Správa o priebehu súťaže Stavba roka 2018

4_1 Správa o hospodárení ABF 2018

4_Financie (súbor vo formáte *.zip)

5_1 Voľby do výkonného výboru ABF 2019

6_1 Plán aktivít ABF 2019

6_2  Štatút STAVBA ROKA

6_3  Kritériá hodnotenia STAVBA ROKA

6_4  Súťažné podmienky STAVBA ROKA

6_5  Záväzná prihláška STAVBA ROKA

Krycí list STAVBA ROKA

6_6 Vyhlásenie súťaže BAKALÁR 2019

6_7 Vyhlásenie súťaže IC 2019

7_1 Plán hospodárenia ABF 2019

7_2 Rozpočet súťaže Stavba roka 2019

Zápis z 24. VZ ABF Slovakia – 2019/04/29

Zoznam uznesení – 2019/04/29