Vážení členovia ABF Slovakia!

Na tejto stránke nájdete materiály z 25. mimoriadneho VZ ABF Slovakia. Materiály sú číslované a zoradené podľa jednotlivých bodov programu. Nakoľko priložené súbory aj nižšie uvedený komentár obsahujú informácie charakteru „DÔVERNÉ“, prosím vás o ich neposkytovanie tretím osobám a uvážené poskytovanie aj v rámci internej komunikácie vo vašich inštitúciách.

Alojz Kopáčik
ABF Slovakia

Pozvánka

2_1 Správa o činnosti ABF za rok 2019

2_2 Príloha Bakalár 2019

2_3 Príloha IC 2019

3_1 Správa o priebehu súťaže Stavba roka 2019

4_1 Správa o hospodárení ABF 2019

4_Financie (súbor vo formáte *.zip)

5_1 Plán aktivít ABF 2020

5_2  Štatút STAVBA ROKA

5_3  Kritériá hodnotenia STAVBA ROKA

5_4  Súťažné podmienky STAVBA ROKA

5_5  Záväzná prihláška STAVBA ROKA

Krycí list STAVBA ROKA

5_6 Vyhlásenie súťaže BAKALÁR 2020

5_7 Vyhlásenie súťaže IC 2020