Odovzdávanie ocenení INŽINIERSKA CENA 2019

Zasadnutie odbornej poroty IC 2019

Práce prihlásené do súťaže

P.č. Názov DP Autor Vedúci práce Sekcia Fakulta
1. Horské centrum pre rekreáciu Ing. Jozef Feckanin Ing. Jana Katunská, PhD. PS SvF TU Košice
2. Železničný most ponad rieku Hornád Ing. Lukáš Francan prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. IS SvF TU Košice
3. Budova pre kultúru Ing. Martin Novysedlák doc. Ing. Anna Sedláková, PhD. PS SvF TU Košice
4. Dream Tower, Praha, Nové Butovice Ing. Michal Bakočka Ing. arch. Juraj Hermann PS SvF STU Bratislava
5. Polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici – monolitická železobetónová konštrukcia Ing. Kristína Slotková doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. IS SvF STU Bratislava
6. Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre blok A stavebnej fakulty Ing. Vojtech Kollár prof. Ing. Ján Takács, PhD. PS SvF STU Bratislava
7. Administratívna budova s výrobou Ing. Barbara Kráľová Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. PS SvF STU Bratislava
8. Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave Ing. Jakub Mydla prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. IS SvF STU Bratislava
9. Alternatívy využitia sivej a zrážkovej vody v dome seniorov Ing. Tibor Pintér doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. IS SvF STU Bratislava
10. Vplyv degradácie povrchov vozoviek na hlukovú záťaž ich okolia Ing. Miroslav Gajdoš prof. Dr. Ing. Martin Decký IS SvF ŽU Žilina
11. Obnova a prístavba kaštieľa v Divinke Ing. Žaneta Jurdová Ing. arch. Peter Krušimský, PhD. IS SvF ŽU Žilina
12. Rekonštrukcia železničného mosta ponad Kysucu v NŽKM 276,813 Ing. Ondrej Oravec Ing. Richard Hlinka, PhD. IS SvF ŽU Žilina
13. Futbal TATRAN Aréna v Prešove – Hlavná tribúna Ing. Tibor Sovík Ing. Patrik Kotula, PhD. PS SvF ŽU Žilina
14. Inteligentná elektroinštalácia rodinného domu riadená PC Raspberry Pi Ing. Lukáš Biróczi Ing. Peter Janiga, PhD. PS FEI STU Bratislava

Vyhlásenie súťaže

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny

Slovenská komora stavebných inžinierov

a zriaďovatelia

Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

vyhlasujú

9. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2018/2019.

Predmetom Inžinierskej ceny (v texte ďalej „Cena“) je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

Organizátorom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „organizátor“) v súčinnosti s SKSI.

Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominujú zriaďovatelia. Práce do súťaže nominujú dotknuté fakulty na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách.


Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou

1.  Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
2. Tvorivý prístup k riešenému problému.
3. Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia dotknutých fakúlt nominujú najlepšie práce do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe nominácií vyberie najviac 3 práce do celoštátneho kola v každej sekcii:
– Pozemné stavby – budovy,
– Inžinierske stavby.   


Ocenenia

Odborná porota vyberie z diplomových nominovaných fakultami do celoštátneho kola jednu diplomovú prácu, ktorá podľa jej posúdenia najlepšie spĺňa kritériá hodnotenia a ktorá zároveň získa Inžiniersku cenu 2019.

Autor víťaznej práce sa zároveň stáva laureátom Inžinierskej ceny 2019.

Porota súbežne vyberie ďalšie 3 diplomové práce (bez udania poradia), ktoré získajú Čestné uznanie.
Slávnostné oficiálne vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení s vernisážou výstavy všetkých diplomových prác za účasti ich autorov, vedúcich diplomových prác, známych osobností a ďalších hostí sa uskutoční do 28. februára 2020 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Prihláška>>>

Propagácia>>>