Práce prihlásené do súťaže

P.č. Názov DP Autor Vedúci práce Sekcia Fakulta
1. Návrh obnovy zapojenia priemyselnej haly vo vybranom podniku Ing. Tomáš Nemčovič prof.Ing. František Janíček, PhD. IS FEI STU Bratislava
2. Návrh bioplynovej stanice Ing. Michal Bendel Ing. Marek Pípa, PhD. IS FEI STU Bratislava
3. Obnova historickej budovy Ing. Daniel Kolesár doc.Ing. Marián Vertaľ, PhD. PS SvF TU Košice
4. Budova pre výrobu – Muštáreň Ing. Kristína Dančišínová Ing. Jaroslav Vojtuš, CSc. PS SvF TU Košice
5. Budova pre kultúru Ing. Branislav Rozman Ing. František Vranay, PhD. PS SvF TU Košice
6. Cestný most cez rieku Poprad pri obci Čirč Ing. Martin Kostka prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. IS SvF TU Košice
7. Autosalón so zázemím Ing. Jakub Kaščák prof. Ing. Michal Tomko, PhD. IS SvF TU Košice
8. Návrh odkanalizovania lokality Košice-Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Ing. Adam Repel doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. IS SvF TU Košice
9. Biely Mlyn Ing. Jakub Gendiar Ing. Erik Jakeš, PhD. PS SvF STU Bratislava
10. Filmové štúdio Ing. Erik Sianta Ing. Andrea Vargová, PhD. PS SvF STU Bratislava
11. Výpočet a návrh nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre objekt múzea Ing. Ondrej Bruncko doc. Ing. Ján Takács, PhD. PS SvF STU Bratislava
12. Zásady posudzovania trás nosného systému MHD v novej štruktúre osídlenia – príklad z Bratislavy Ing. Matej Koštial Ing. Tibor Schlosser, CSc. IS SvF STU Bratislava
13. Most na diaľnici D4 cez rieku Dunaj Ing. Eleonóra Milová prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. IS SvF STU Bratislava
14. Optimalizácia typického plavebného stupňa triedy VIa z hľadiska parametrov prúdenia vody Ing. Magdaléna Vicianová doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. IS SvF STU Bratislava
15. Základná škola Ing. Daniela Repaská prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc. PS SvF ŽU Žilina
16. Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor Ing. Peter Michálek Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. IS SvF ŽU Žilina

Vyhlásenie súťaže

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny

Slovenská komora stavebných inžinierov

a zriaďovatelia

Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

vyhlasujú

7. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017.

Predmetom Inžinierskej ceny (v texte ďalej „Cena“) je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

Organizátorom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „organizátor“) v súčinnosti s SKSI.

Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominujú zriaďovatelia. Práce do súťaže nominujú dotknuté fakulty na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách.


Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou

1.  Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
2. Tvorivý prístup k riešenému problému.
3. Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia dotknutých fakúlt nominujú najlepšie práce do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe nominácií vyberie najviac 3 práce do celoštátneho kola v každej sekcii:
– Pozemné stavby – budovy,
– Inžinierske stavby.   


Ocenenia

Odborná porota vyberie z diplomových nominovaných fakultami do celoštátneho kola jednu diplomovú prácu, ktorá podľa jej posúdenia najlepšie spĺňa kritériá hodnotenia a ktorá zároveň získa

Inžiniersku cenu 2017.

Autor víťaznej práce sa zároveň stáva laureátom Inžinierskej ceny 2017.

Porota súbežne vyberie ďalšie 3 diplomové práce (bez udania poradia), ktoré získajú Čestné uznanie.
Slávnostné oficiálne vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení s vernisážou výstavy všetkých diplomových prác za účasti ich autorov, vedúcich diplomových prác, známych osobností a ďalších hostí sa uskutoční do 29. februára 2018 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Prihláška>>>

Propagácia>>>

Informácie
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Tel: 0903/246 628, E-mail: mail@abfslovakia.sk