Slávnostné odovzdávanie Ceny ABF Slovakia BAKALÁR 2019

Dňa 22. januára 2020 sa na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 14. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2019 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2019.
Ocenení študenti verejne prezentovali svoje záverečné bakalárske práce a mali možnosť vysvetliť porote i odbornej verejnosti svoj prístup k práci, spôsob uvažovania a hľadania najvhodnejšieho riešenia. Po skončení prezentácií prebehla vernisáž výstavy všetkých prihlásených bakalárskych prác, ocenení študenti mali možnosť obhájiť svoje názory priamo na mieste činu.

VÝSLEDKY HODNOTENIA ODBORNOU POROTOU

Sekcia I: Architektúra a urbanizmus

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2019 
1. miesto
Názov práce: Multifunkčná telocvičňa
Autor: Bc. Veronika Slaničanová
Vedúci práce: Hosť. Prof. Ing. arch. Andrej Alexy
Vysoká škola: FA STU Bratislava
Finančná odmena: 500 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Urbanisticky dobre zvládnutý projekt. Hmoty sú priestorovo, horizonálne i vertikálne čitateľné. Verejný priestor vhodne dopĺňa kompozíciu jestvujúcich športovísk.
– Porota ocenila, že veľký dôraz je kladený na riešenie verejného priestoru, dispozičné riešenie, architektonické kvality projektu a konštrukčné riešenie, ktoré príkladne používa stavebné materiály ako drevo, betón, či translucentné sklenené panely—adekvátne k svojim vlastnostiam a estetickým kvalitám.

2. miesto
Názov práce: Vyhliadková veža Piešťany
Autor: Bc. Tatiana Santová
Vedúci práce: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava
Finančná odmena: 250 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Konštrukčne čisté riešenie, oceľová konštrukcia trojuholníkového pôdorysu komunikuje trojicu ťažiskových pohľadov do krajiny.
– Porota ocenila vysokú úroveň spracovania projektu, od rešeršu až po výkresovú dokumentáciu.
– Adekvátny rozsah zadania umožnil autorovi obsiahnuť projekt komplexne.

3. miesto
Názov práce: Vyhliadková veža, Piešťany
Autor: Bc. Martina Rajťuková
Vedúci práce: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava
Finančná odmena: 150 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Porotu zaujalo riešenie zrotovanej veže na trojuholníkovom pôdoryse, ktoré vychádza z favorizovaných výhľadov a trajektórie prichádzajúcich návštevníkov.
– Úroveň spracovania je na vysokej úrovni a zodpovedá vhodne zvolenému zadaniu. Ako negatívne porota vníma poddimenzované rozptylové priestory pri základni veže.

Sekcia II: Pozemné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2019 
1. miesto
Názov práce: Bytový dom
Autor: Bc. Ján Pecka
Vedúci práce: Ing. Boris Vavrovič, PhD
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava
Finančná odmena: 500 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Použitie inovatívnych materiálov a prehľad v stavebných materiáloch.
– Prepracovanosť technického zadania.
– Komplexné riešenie problematiky.

2. miesto
Názov práce: Bytový dom
Autor: Bc. Dominika Zorvanová
Vedúci práce: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta STU Bratislava
Finančná odmena: 250 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
Ocenenie udelené za:
– Zakomponovanie zelene do prostredia (kvetináče, + zelená stena).
– Kombinácia materiálov (prevetrávaná fasáda)
– Pochopenie témy prevetrávanej fasády.

3. miesto
Názov práce: Rodinný dom so stolárskou dielňou
Autor: Bc. Petra Palkovičová
Vedúci práce: Ing. Veronika Merjavá
Vysoká škola: Stavebná fakulta TU Košice
Finančná odmena: 150 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Za inovatívnu konštrukciu drevodomu
– Použitie zelenej šikmej strechy
– Citlivý prístup zvládnutia danej témy.

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2019 
1. miesto
Názov práce: Kollárovo námestie, verejný priestor
Autor: Bc. Bohdan Hollý
Vedúci práce: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Vysoká škola: Fakulta architektúry STU Bratislava
Finančná odmena: 500 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Bakalárska práca svojou komplexnosťou inovatívnym pohľadom presiahla pôvodné zadanie.
– Študent v rámci práce riešil problematiku statickej dopravy, zonáciu pešej dopravy dopravy, MHD ako aj využitie dažďových vôd..

2. miesto
Názov práce: Návrh nástupišťa železničnej stanice v Žiline
Autor: Bc. Miriam Chovanová
Vedúci práce: Doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta ŽU
Finančná odmena: 250 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Komplexné riešenie zadania.
– Tvorivý prístup pri návrhu alternatívneho riešenia železničných prístreškov.
– Rozsah presiahol zadanie bakalárskej práce.

3. miesto
Názov práce: Správanie členeného stĺpa z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilov
Autor: Bc. Nikolas Horňák
Vedúci práce: Prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Vysoká škola: Stavebná fakulta, STU Bratislava
Finančná odmena: 150 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Práca prináša riešenie chýbajúcich návrhových postupov pri návrhu a posúdení za studena tvarovaných profilov
– Študent využíva alternatívne postupy a vzájomne ich porovnáva
– Študent splnil zadanie.

Sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2019  
1. miesto
Názov práce: Posúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiach
Autor: Bc. Anna Liová
Vedúci práce: Prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
Vysoká škola: SvF TUKE
Finančná odmena: 500 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Prínos tvorivej práce študenta, ktorý sa zaoberal vodohospodárskou témou.

3. miesto
Názov práce: Hodnotenie vlastnosti dnových sedimentov v povodiach východného Slovenska
Autor: Bc. Tomáš Kučeravý
Vedúci práce: Ing. Eva Singovszká, PhD.
Vysoká škola: SvF TUKE
Finančná odmena: 150 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Práca sa iba okrajovo zaoberá týka vodných stavieb, nie je presvedčivým naplnením danej sekcie.
– Práca nepredstavuje svojím obsahom úplne naplnenie danej sekcie.

3. miesto
Názov práce: Vodohospodárske riešenie závlahovej nádrže
Autor: Bc. Barbora Považanová
Vedúci práce: Prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Vysoká škola: SvF STU
Finančná odmena: 150 €

Zdôvodnenie výberu poroty:
– Práca iba čiastočne naplnila zadanie bakalárskej práce.
– Obsah práce nezodpovedá názvu práce.

Zasadnutie odborných porôt 14. ročníka ABF Slovakia BAKALÁR 2019

Dňa 15. novembra  2019 od 9:00 zasadali odborné poroty 14. ročníka „Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -ABF Slovakia BAKALÁR 2019“ na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Do celoštátnej súťaže bakalárskych prác sa prihlásilo 5 fakúlt 3 vysokých škôl – Stavebná fakulta TU v Košiciach (9 prác), Fakulta umení TU v Košiciach (3 práce), Stavebná fakulta ŽU v Žiline (2 práce), Fakulta architektúry STU v Bratislave (8 prác) a Stavebná fakulta STU v Bratislave (10 prác).

Do súťaže bolo prihlásených 32 záverečných bakalárskych prác, ktoré boli hodnotené v troch sekciách:

  • v sekcii I. – Architektúra a urbanizmus 13 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Fakulta umení TU v Košiciach, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii II. – Pozemné stavby 10 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii III. – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 6 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach,
  • v sekcii IV. – Vodné stavby a vodné hospodárstvo 3 práce z dvoch fakúlt (Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach).

Práce prihlásené do súťaže

Do celoštátneho kola Ceny sa v tomto ročníku prihlásili  3 vysoké školy, a to:

    • TU v Košiciach, Stavebná fakulta            9 prác,
    • TU v Košiciach Fakulta umení                 3 práce,
    • ŽU v Žiline, Stavebná fakulta                   2 práce,
    • STU v Bratislave, Fakulta architektúry  8 prác,
    • STU v Bratislave, Stavebná fakulta          10 prác.

Celkovo sa prihlásilo 32 záverečných bakalárskych prác z piatich vysokých škôl.  Z toho:

        • 13 prác do sekcie I – Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba – štyri fakulty,
        • 10 prác do sekcie II – Pozemné stavby –  štyri fakulty,
        • 6 prác do sekcie III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – štyri fakulty,
        • 3 práce do sekcie IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo – dve fakulty.

Sekcia  I  – Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba
P.č.
Názov práce
Autor
Vedúci práce
Fakulta
1.
Škola umeleckého priemyslu, Fablab, Kežmarok
Bc. Barbora Lesníková
Akad. Arch. Ing. Karol Gregor
FU TUKE
2.
Labužnícke centrum  Strojárenská
Bc. Kristína Cabanová
Ing. arch. Martin Drahovský
FU TUKE
3.
Kostol a farské centrum, Košice, sídlisko Železníky
Bc. Samuel Krupský
Prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
FU TUKE
4.
Budova pre kultúru
Bc. Michaela Bérešová
Ing. Stanislav Tóth, PhD.
SvF TUKE
5.
Bytový dom
Bc. Marek Gmitter
Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.
SvF STU
6.
Budova pre obchod a služby
Bc. Dávid Matisovský
Ing. Erika Dolníková, PhD.
SvF TUKE
7.
Polyfunkčný komplex Gumon II – Administratívna budova
Bc. Mário Valkovič
Ing. Lukáš Vargic
SvF STU
8.
SKI centrum
Bc. Tomáš Kažimír
Ing. Mgr. Art. Pavol Pilař, ArtD.
SvF STU
9.
Vyhliadková veža Piešťany
Bc. Martina Rajťuková
Ing. Ing. arch. Mgr. Art. Jozef Kuráň, PhD.
SvF STU
10.
Vyhliadková veža Piešťany
Bc. Tatiana Santová,
Ing. Ing. arch. Mgr. Art. Jozef Kuráň, PhD.
SvF STU
11.
Rezidencia veľvyslanca
Bc. Lukáš Ďurian
Hosť. Prof. Ing. arch. Martin Kusý
FA STU
12.
Rezidencia veľvyslanca
Bc. Matúš Kiaček
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
FA STU
13.
Multifunkčná telocvičňa
Bc. Veronika Slaničanová
Hosť. Prof. Ing. arch. Andrej Alexy
FA STU
Sekcia  II  – Pozemné stavby
P.č.
Názov práce
Autor
Vedúci práce
Fakulta
1.
Bytový dom s polyfunkciou
Bc. Michal Zahuranec
Ing. Peter Juráš, PhD.
SvF ŽU
2.
Budova pre zdravotníctvo
Bc. Eduard Dovičák
Doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.
SvF TUKE
3.
Rodinný dom so stolárskou dielňou
Bc. Petra Palkovičová
Ing. Veronika Merjavá
SvF TUKE
4.
Penzión
Bc. Adam Černícky
Ing. Veronika Merjavá
SvF TUKE
5.
Bytový dom
Bc. Ján Pecka
Ing. Boris Vavrovič, PhD
SvF STU
6.
Bytový dom
Bc. Dominika Zorvanová
Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
SvF STU
7.
Bytový dom
Bc. Matej Ganaj
Ing. Boris Vavrovič, PhD.
SvF STU
8.
Multifunkčná telocvičňa
Bc. Romana Horská
Mgr. Art. Martin Uhrík, PhD.
FA STU
9.
Multifunkčná telocvičňa
Bc. Máté Asbóth
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.
FA STU
10.
Multifunkčná telocvičňa
Bc. Ľubomíra Suváková
Ing. arch. Vladimír Hain,
 PhD.
FA STU
 
Sekcia  III  – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
P.č.
Názov práce
Autor
Vedúci práce
Fakulta
1.
Návrh nástupišťa železničnej stanice v Žiline
Bc. Miriam Chovanová
Doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
SvF ŽU
2.
Recyklácia asfaltových zmesí za horúca na obaľovacích súpravách
Bc. Samuel Hricík
Doc. Ing. Ján Mandula, CSc.
SvF TUKE
3.
Zastrešenie átria oceľovou roštovou doskou
Bc. Peter Mikloš
Ing. Peter Platko, PhD.
SvF TUKE
4.
Správanie členeného stĺpa z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilov
Bc. Nikolas Horňák
Prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
SvF STU
5.
Kollárovo námestie, verejný priestor
Bc. Bohdan Hollý
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
FA STU
6.
Kollárovo námestie, verejný priestor
Bc. Natália Marková
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
FA STU
 
 
Sekcia  IV  – Vodné stavby a vodné hospodárstvo
P. č.
Názov práce
Autor
Vedúci práce
Fakulta
1.
Hodnotenie vlastnosti dnových sedimentov v povodiach východného Slovenska
Bc. Tomáš Kučeravý
Ing. Eva Singovszká, PhD.
SvF TU KE
2.
Posúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiach
Bc. Anna Liová
Prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
SvF STU
3.
Vodohospodárske riešenie závlahovej nádrže
Bc. Barbora Považanová
Prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
SvF STU
 

Vyhlásenie súťaže

V Y H L Á S E N I E

14. ROČNÍKA CENY ABF SLOVAKIA

B A K A L Á R 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 14. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2019 (Cena). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Štatút súťaže >>>

Zriaďovateľ Ceny:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).

Spoluzriaďovatelia Ceny:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenský zväz stavebných inžinierov.

Súťaž sa organizuje v sekciách:

I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba.
II. sekcia – Pozemné stavby.
III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
IV. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy sa uskutoční na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších známych odborných periodikách a na ďalších portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do 31. januára 2020 v sídle organizátora Ceny – Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Prihláška >>>

Podklady >>>