Vyhlásenie súťaže

V Y H L Á S E N I E

14. ROČNÍKA CENY ABF SLOVAKIA

B A K A L Á R 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 14. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2019 (Cena). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Štatút súťaže >>>

Zriaďovateľ Ceny:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).

Spoluzriaďovatelia Ceny:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenský zväz stavebných inžinierov.

Súťaž sa organizuje v sekciách:

I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba.
II. sekcia – Pozemné stavby.
III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
IV. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy sa uskutoční na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších známych odborných periodikách a na ďalších portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do 31. januára 2020 v sídle organizátora Ceny – Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Prihláška >>>

Podklady >>>