Práce prihlásené do súťaže

Do celoštátneho kola Ceny v aktuálnom 12. ročníku prihlásilo práce svojich absolventov 5 fakúlt z 3 vysokých škôl:

   • TU v Košiciach, Stavebná fakulta  – 10 prác,
   • TU v Košiciach Fakulta umení  – 2 práce,
   • ŽU v Žiline, Stavebná fakulta – 4 práce,
   • STU v Bratislave, Fakulta architektúry – 8 prác,
   • STU v Bratislave, Stavebná fakulta – 11 prác

V jednotlivých sekciách bolo celkom prihlásených 35 záverečných prác:

   • sekcia I – Architektúra a urbanizmus – štyri fakulty – 11 prác,
   • sekcia II – Pozemné stavby – štyri fakulty – 11 prác,
   • sekcie III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – štyri fakulty – 9 prác,
   • sekcie IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo – dve fakulty – 4 práce.
Sekcia I – Architektúra a urbanizmus
P. č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Železničná stanica Štrba Fedor  Harniš akad.arch. Ing. Karol Gregor FU TU Košice
2. „MyMamy“ Krízové centrum pre týrané ženy Ema Garajová akad.arch. Ing. Karol Gregor FU TU Košice
3. Budova na ubytovanie Martin Novysedlák doc.Ing. Martin Lopušniak, PhD. SvF TU Košice
4. Budova pre dopravu – Železničná stanica Matúš Harčár doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD. SvF TU Košice
5. Krytá budova pre šport Veronika Binárová doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD. SvF TU Košice
6. Art škôlka _ Art Kindergarten Tatiana  Hanzelová Ing.arch. Michal Czafík, PhD. FA STU Bratislava
7. Art škôlka Lenka Horváthová Ing. arch. Michal Czafík, PhD. FA STU Bratislava
8. Senior Art Centrum Dóra Máthé Ing.arch. Andrej Alexy FA STU Bratislava
9. Mestská knižnica a komunitné centrum Martin Poliak Ing. Mgr. art. Pavol Pilař SvF STU Bratislava
10. Oravice – revitalizácia centra Patrik Havrila Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. SvF STU Bratislava
11. Preluka v mestskej zástavbe – Trenčín Marek Petrík Ing. arch. Eva Borecká, PhD. SvF STU Bratislava
Sekcia II – Pozemné stavby
P. č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Budova na bývanie Pavol  Vančišin Ing. Iveta Bullová, PhD. SvF TU Košice
2. Bytový dom Richard Zorvan Ing. Veronika Merjavá SvF TU Košice
3. Budova na bývanie Katarína Ducárová doc. Ing. Katarína Ducárová, PhD. SvF TU Košice
4. Bytový dom Pavol  Šelian doc. Ing. Ján Rybárik, CSc. SvF ŽU Žilina
5. Bytový dom Patrik Cibulka doc. Ing. Ján Rybárik, CSc. SvF ŽU Žilina
6. Bytový dom Barbora Frančiaková doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD. SvF STU Bratislava
7. Byt dom Jakub Gašparek Ing. Dušan Dlhý, PhD. SvF STU Bratislava
8. Bytový dom Michal Nágel Ing. Peter Hartman, PhD. SvF STU Bratislava
9. Senior art centrum Jana Novacka doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD. FA STU Bratislava
10. Art škôlka Terézia Štefaniaková Ing.arch. Andrej Maciak, PhD. FA STU Bratislava
11. Art Škôlka Patrícia Jurášková Ing.arch. Jozef Bátor, PhD. FA STU Bratislava
   Sekcia III – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
P. č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Budova pre náboženstvo – Kostol Janka Česlárová Ing. Štefan Kušnír, PhD. SvF TU Košice
2. Budova na bývanie Pavol Opett Ing. Štefan Kušnír, PhD. SvF TU Košice
3. Lávka pre peších v Tatranskej Lomnici Ľuboš   Fridmanský prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. SvF TU Košice
4. Meranie a hodnotenie drsnosti povrchu vozovky na vybraných úsekoch Ondrej Oravec doc. Ing. Matúš Kováč, PhD. SvF ŽU Žilina
5. Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch Juraj Šaradín Ing. Miroslav Brodňan, PhD. SvF ŽU Žilina
6. Návrh mestskej triedy a uličného parteru Krížnej ulice v Bratislave Andrea Bombiczová Ing. Tibor Schlosser, CSc. SvF STU Bratislava
7. Stabilita tlačených prútov s prierezom s jednou osou symetrie Martin Hanuštiak prof. Ing. Ivan Baláž, PhD. SvF STU Bratislava
8. Lučenec – Tuhárske námestie Jakub Masný Ing.arch. Katarína Boháčová, PhD. FA STU Bratislava
9. Lučenec – Tuhárske námestie Dominika Štrbíková Ing.arch. Tomáš Hanáček, PhD. FA STU Bratislava
 Sekcia IV – Vodné stavby a vodné hospodárstvo
P. č. Názov práce Autor Vedúci práce Fakulta
1. Prírode blízke a technické protipovodňové opatrenia Matúš Lechman Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD. SvF TU Košice
2. Výpočet potreby vody pre návrh kvapkovej závlahy ovocného sadu Miroslav  Michalec Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. SvF STU Bratislava
3. Analýza objemových zmien v nádrži Veľká Domaša Jakub  Mydla prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. SvF STU Bratislava
4. Návrh plavebnej dráhy na dolnom Váhu v úseku od rkm 27,000 po VD Kráľová Miroslav Kandera doc. Ing. Peter Šulek, PhD. SvF STU Bratislava

Vyhlásenie súťaže

V Y H L Á S E N I E

12. ROČNÍKA CENY ABF SLOVAKIA

B A K A L Á R 2017

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 12. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2017 (Cena). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Štatút súťaže >>>

Zriaďovateľ Ceny:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).

Spoluzriaďovatelia Ceny:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – hlavný sponzor ceny,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenský zväz stavebných inžinierov.

Súťaž sa organizuje v sekciách:

  1. sekcia – Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba.
  2. sekcia – Pozemné stavby.
  3. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
  4. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy sa uskutoční na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších známych odborných periodikách a na ďalších portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční najneskôr do 31. januára 2018 v sídle organizátora Ceny Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Prihláška >>>

Podklady >>>

Click here to add your own text