Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia je nezávislá, dobrovoľná a nepolitická organizácia založená členmi za účelom starostlivosti o rozvoj a prezentáciu slovenskej architektúry a stavebníctva. Na dosiahnutie tohto cieľa Združenie využíva vedecko-výskumnú, publikačnú a vydavateľskú bázu svojich členov, rôzne formy osvety a vzdelávania vrátane organizovania súťaží, konferencií, ankiet a výstav.

Medzi najvýznamnejšie aktivity Združenia patria prezentačné súťaže:
– STAVBA ROKA – súťaž realizovaných stavieb,
Cena BAKALÁR – súťaž záverečných (bakalárskych) prác absolventov študijných programov 1. stupňa v oblasti architektúry a stavebníctva,
– INŽINIERSKA CENA  – súťaž záverečných (diplomových) prác absolventov študijných programov 2. stupňa v oblasti stavebníctva a elektrotechniky.

Pri zabezpečovaní aktivít Združenie spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi, predovšetkým so stavovskými komorami, orgánmi štátnej správy, s univerzitami, profesijnými organizáciami a združeniami.

Členovia združenia

Aktivity združenia podporujú